มอสโก (Moscow) - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ( St. Petersburg )
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดยสายการบิน Emirates


ย่ำแดน มหาอำนาจในยุโรปตะวันออก ชมความยิ่งใหญ่ ทางสถาปัตยกรรมเก็บความประทับใจแห่งประวัติศาสตร์ ลิ้มลอง อาหารประจำชาติ ช๊อปปิ้งถนนคนเดินอันลือชื่อลงใต้ดินชมความอลังการนานนับ 100 ปี หวาดเสียวการแสดง ต้นฉบับละครสัตว์สัมผัสรถไฟความเร็วสูง เยือนเมืองราชินีแห่งยุโรบเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประดุจเป็น Princes แห่งรัสเซีย


วันที่ 1 : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
22:30 น. พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 ด้านหน้า เช็คอินเคาน์เตอร์ โซน T สายการบิน Emirates (EK) พร้อมกันเวลา 22.30 น. จาก กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภภูมิ สู่ประเทศรัสเซีย ด้วยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK 385 โดยเครื่องบิน รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับ AIRBUS A380 เครื่องบินโดยสาร 2 ชั้น ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งสบาย เพลิดเพลินกับช่อง Entertainment กว่า 1,000 ช่อง กับจอทีวี 10.6 นิ้ว ไวด์สกรีนดิจิตอลส่วนตัว ทุกที่นั่งมีจุดเชื่อมต่อ USB ซึ่งท่านสามารถดูภาพยนตร์จาก Laptop ของท่าน ทางเจ้าหน้าที่จะรอให้บริการอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทาง

*** กรุณามาตามเวลาที่กำหนดในตาราง ***


วันที่ 2 : กรุงเทพ – ดูไบ - มอสโก
04:40 น. ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ เดินทางสู่สนามบินดูไบ ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ได้ชื่อ ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ณ สนามบินดูไบ
10:30 น. เดินทางต่อ ยังกรุงมอสโคว์ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK (เวลา ท้องถิ่นของประเทศรัสเซีย ช้ากว่ากรุงเทพฯ 4 ชั่วโมง)
15:45 น. เข้าสู่ กรุงมอสโคว์ประเทศรัสเซีย หลังการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโก
16:45 น. เยี่ยมชม ...
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
(เนินเขานกกระจอก)


เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสตใในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควรวมถึงเป็นจุดที่ท่านจะเห็น ภาพรวมทั้งหมดของกรุงมอสโควก่อนจะเข้า สู่สถานที่ต่างๆต่อไป และจะได้เห็นแสงสียาวเย็นทั้งเมืองจากมุมสูง
18:45 น. รับประทานอาหารเย็นที่ อาหารไทย ณ ไทยภัทร เซนเตอร์ ( Thai Pattara Restaurant ) งานเลี้ยงต้อนรับ คนไทยสู่ ไทยภัทรเซนเตอร์ ที่เป็นของคนไทย พบการต้อนรับประดุจบ้านของท่านเอง ก่อนเข้าสู่ที่พักต่อไป

20:30 น. เข้าที่พัก โรงแรม เบกะโฮเทล หรือเทียบเท่า ณ กรุงมอสโก ( เพียง 5 นาทีจากไทยภัทรเซนเตอร์ ) เดินได้ไปมาได้ครับ

วันที่ 3 : จัตุรัสแดง (RED SQUARE) - มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S ) - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์พระราชวังเครมลิน (Kremlin) - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ถนนอารบัต (Arabat Street)
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
จัตุรัสแดง
(RED SQUARE)


ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ ตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนิน ศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้น ตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้นเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้น และโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลัง เพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑใประวัติศาสตรใรัสเซีย
มหาวิหารเซนต์บาซิล
(ST. BASIL’S CATHEDRAL)


หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณใสำคัญ ของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดม รูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบ ข้างด้วยกําแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณใสถานในการรบ ชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานาน หลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงาม ของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของ มหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่ สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงาม กว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
(KREMLIN ARMOURY CHAMBER)


พิพิธภัณฑในี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้าค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะ ที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่อง ทรงของกษัติยใพระเจ้าซารใและซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง
12:45 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
13:45 น. เยี่ยมชม ...
พระราชวังเครมลิน
(Kremlin)


สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซีย เครมลินคือที่สถิตยใของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR)


สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซารใอเล็กซานเดอรใที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณใแห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสตใในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถใทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอรใเซ็นตใ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณใและทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย
17:00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น ณ ภัตตาคาร บริเวณถนนอารบัต (Arabat Street) วันนี้ ท่าน สามารถ เลือกเดิน ช๊อปปิ้ง ตามอัธยาศัย มีร้านอาหารหลากหลาย ในบางช่วงเทศการจะมีการแสดงหรือ festival ที่น่าสนใจตลอดเส้นทางเดินเท้า
18:30 น. เยี่ยมชม ...
ถนนอารบัต
(Arabat Street)


ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัต กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร เป็นต้น
20:30 น. เข้าที่พัก โรงแรม เบกะโฮเทล หรือเทียบเท่า ณ กรุงมอสโก ( เพียง 5 นาทีจากไทยภัทรเซนเตอร์ )

วันที่ 4 : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) - โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) - ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม ) - ละครสัตว์ (Russian Circus)
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
(METRO)


สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.
10:00 น. เยี่ยมชม ...
โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION)


วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถใไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด)
12:45 น. รับประทานอาหารเที่ยง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์(Moscow River Boat trip)
ห้างสรรพสินค้า GUM
(ห้างกุม)


ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสาหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สาคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูม มีการจาหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสาอางค์ น้าหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
17:45 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
19:00 น. เยี่ยมชม ...
ละครสัตว์
(Russian Circus)


ละครสัตว์รัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแต่สมัยก่อน ในประเทศไทยก็เคยมีคณะละครสัตว์จากรัสเซียมาแสดงนะ การแสดง ละครสัตว์ได้รับความสนใจจากผู้ชมมากมาย ด้วยเพราะความมหัศจรรย์ของนักแสดงและความสามารถของผู้กำกับ ทำให้คณะละครสัตว์ของรัสเซียได้รับการตอบรับที่ดีเสมอ นอกจากความน่าสนใจในการแสดงน่าหวาดเสียวแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมแม้กระทั่งชาวรัสเซียให้ความสนใจ คือ การแสดงของนักแสดงนานาชาติที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ การแสดงมีหลายชุด โดยที่จะเน้นกายกรรมมากกว่าการแสดงโชว์ของสัตว์ ซึ่งกายกรรมของเขานี่เจ๋งจริงๆ
20:30 น. เข้าที่พัก โรงแรม เบกะโฮเทล หรือเทียบเท่า ณ กรุงมอสโก ( เพียง 5 นาทีจากไทยภัทรเซนเตอร์ ) เดินได้ไปมาได้ครับ

วันที่ 5 : ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovsky Souvenir Market) และเดินทาง โดยรถไฟ Mega polis Express ความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ นครราชินีแห่งยุโรปเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
ตลาดอิสมายลอฟ
(Izmailovsky Souvenir Market)


กล่าวถึงของหมู่บ้าน Izmailovo สามารถพบได้ในประวัติย้อนไกลกลับเป็นศตวรรษที่ 14 เป็นชื่อของครอบครัวครอบครัวหนึงในเวลานั้น ที่นี่เป็น ศูนย์รวมขายของที่ระลึกของรัสเซีย ที่คนไทยชื่นชอบเป็นอย่างมาก ราคาต่อรองได้ รูปวาด ตุ๊กตาแม่ลูกดก ถูกกว่าที่เที่ยวอื่นๆทุกที่ เป็นซุ้มเหมือนตลาดนัด สนุกมากช๊อปที่นี่
12:00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ อาหารไทย ณ ไทยภัทร เซนเตอร์ ( Thai Pattara Restaurant ) เตรียมตัวเดินทางไป เซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก
14:00 น. เดินทางจาก มอสโคว สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ออกเดินทาง โดยรถไฟด่วน รถไฟ Mega polis Express สู่เดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 3.30 ชม. ตลอดการเดินทางท่านสามารถชมทัศนียภาพ ประเทศรัสเซีย ในรถนอนแบบสบายส่วนตัว 1 ห้อง นั่ง 4 ท่าน

18:00 น. ถึงเมือง เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
18:45 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นั่งรถชมเมืองยามค่ำคืน
20:30 น. เข้าที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : เรือรบหลวง ออโรรา - อาคารบัญชาการฐานทัพเรือ - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(พระราชวังฤดูหนาว) - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
เรือรบหลวง ออโรร่า
(THE BATTLESHIP AURORA)


ท่าเรือพาณิชย์โบราณ หรือเรือรัสเซียนาวี ได้ชื่อ ว่าเป็นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนที่รับใช้ชาว รัสเซียมายาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 - 1905 เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1และ 2รวมถึงใช้ยิงปืนเป็น สัญญาณการเข้ายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการ ปฏิวัติสังคมนิยมที่น าโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917และยังเป็นเรือที่ โดยสารซาร์นิโคลัสที่ 2 พร้อมราชนิกุลคนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันเรือออโรร่าได้ปลดประจ าการ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ
พระราชวังฤดูหนาว
HERMITAGE MUSEUM


ชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วม ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย
12:45 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
มหาวิหารเซนต์ไอแซค
(SAINT ISAAC’S)


สร้างในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ใน อดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการ ปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหาร แห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งก าลังคน และก าลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ทองค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์ หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3ที่งดงามที่สุดในโลก
The Church of the Savior on Spilled Blood
(โบสถ์หยดเลือด)


สร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้หนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่านต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้ปี พ.ศ. 2534 จึงเปลี่ยนชื่อกลับเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
18:00 น. รับประทานอาหารเย็น กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง ชมการแสดงระบำพื้นเมือง
20:30 น. เข้าที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 : ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พระราชวังแคเธอรีน
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
ถนนเนฟสกี้
(Nevsky prospect)


เก็บภาพความประทับใจของเมืองเซนต์ปี เตอร์เบิร์กตามถนนสายหลักของเมือง สร้ างในปี ค.ศ.1710 ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช โดยมี ความยาว 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก จุดเด่นอยู่ที่ สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง ปัจจุบันเป็ นถนนสายหลักของเซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย ที่ตั่งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่ ท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกมากมายอิสระท่านในการเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์
( PETERHOF )


ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซาย์สในฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย และเนื่องจากได้รวบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆ มากมาย สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดาห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมนํ้าพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์
12:45 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ยุโรป
พระราชวังแคทเธอรีน กับฤดูร้อนแห่งความสุข
Tsarskoye Selo


คำว่า Tsarskoye Selo(ซากอเย เซโล)ในภาษารัสเซียหมายถึง หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ Tsar's Village สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นพระราชวังหลวงอันสวยงาม และสวนแห่งความสุขความทรงจำในปีค.ศ. 1708-1724 เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1ต่อมาก็ยกให้กับพระธิดาคือพระนางอลิสซาเบธในปี ค.ศ.1741 ได้ทำการตกแต่งพระราชวังให้มีความหรูหรามากขึ้นโดยทำ การขยายพื้นที่ของสวนออกไปสถาปนิกผู้ออกแบบคือ Bartolomeo Francesco Rastrelli
18:30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ นครเซ็นต์ปี เตอร์สเบิร์ก เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

วันที่ 8 : ดูไบ - กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
00:35 น. ถึงสนามบินกรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรีอีกครั้งก่อนกลับ
12:30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
( 20 ท่าน / Group )
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 89,800 บาท
79,800 บาท !!
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 86,800 บาท
79,800 !!
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 85,800 บาท
75,800 !!
พักเดี่ยว เพิ่ม 8,000 บาท
การชำระเงิน
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง จ่าย 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand Carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก. 1 ใบ

อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นทัศนาจร) ตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน / 1 ห้อง ที่ระบุในรายการ / ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารถไฟ EXPRESS

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าและพาสปอร์ต (ถ้ามี)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม
ไม่รวมน้ำดื่ม
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน
พนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน

การยกเลิกการจองทัวร์
หากมีการยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 30 วันทำการ คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
หากมีการยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15-29 วันทำการ หักมัดจำ 10,000 บาท
หากมีการยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 7-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์
หากมีการยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกาณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฏหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูต งดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฏเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบินในโปรแกรมนี้ มีกฏในการออกตั๋วก่อนการเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้
ระหว่างการเดินทาง ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเองและทรัพย์สินของตนเอง ในกรณีเปลี่ยนเครื่อง และการเดินทางต่างๆ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่กับหน้างานนั้นๆ
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน ***

© 2015 DUGOAL HOLIDAYS. ALL RIGHT RESERVED.